POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 21/18 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2018.godinu”

           Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama,  u ime OPĆINE ILIDŽA pozivam Vas da dostavite ponudu

 

1. Podaci o ugovornom organu

 

Ugovorni organ: OPĆINA ILIDŽA

Adresa:  Butmirska cesta 12

Identifikacijski broj: 4200319720000

Adresa: Butmirska cesta 12 ,Ilidža 71210

Telefon:  033  775-600

Faks: 033  637 – 862

E-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

Web stranica: www.opcinailidza.ba

 

Kontakt osoba: Almedin Muratović

Telefon: :  033  775-682

Faks: 033 637 862,

e-mail:  javne.nabavke@opcinailidza.ba

 

 

  1. Predmet nabavke

 

 

2.1 Predmet javne nabavke je Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2018.godinu

 

2.2 Oznaka i naziv iz JRJN: 55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima

                                             55520000-1 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)

2.3 Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 15.000,00KM bez PDV-a.

 

2.4 Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi do 31.12.2018.godine

 

2.5 Račun ili faktura  za pruženu uslugu smatrat će se zaključenim ugovorom.

 

2.6 Ugovorni organ će u skladu sa članom 4 stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu.

     

  1. Kriterij dodjele ugovora

 3.1 Nije primjereno.

 

 

  1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 4.1   Kandidata/ponuđač mora biti registrovan u odgovarajućim profesionalnim ili drugim             registrima za pružanje predmetnih usluga, što dokazuje registracijom/rješenjem za obavljanje predmetne djelatnosti- obična kopija.

4.2 Izjava iz člana 52 Zakona (izjava se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije)

4.3. Ovjeren cjenovnik hrane i pića

  

  1. Priprema ponuda i dostavljanje ponuda

5.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

 

5.2  Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: Butmirska cesta 12, Općina Ilidža 

 

5.3  Ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za JN 21/18  - Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2018.godinu - ne otvarati”.

 

  1. Rok za dostavljanje ponuda

 

  Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.02.2018.godine u  11.30 sati.

 

 

 

 

NAPOMENA: Nije predviđeno provođenje pregovora.

 

                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                Prof.dr. Senaid Memić