Konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog stanja u školskoj/ akademskoj 2017/2018. godini

Na osnovu člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.1/13 i 27/13 ), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica raspisuje:

 

K O N K U R S

za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog  stanja u školskoj/ akademskoj 2017/2018. godini

 

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 3. da su redovni učenici srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu;
 4. da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2016/2017) imali slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:
  1. učenici prvih razreda srednjih škola koji su deveti razred osnovne škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
  2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su prethodni  razred završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
  3. redovni studenti prve godine studija koji su završni razred srednje škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,
  4. redovni studenti sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje /7,5/,
 5. da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2017/2018 godini po nekom drugom osnovu od druge institucije,
 6. da nemaju prihod po članu zajedničkog domaćinstva veći od 300,00KM.

 

U školskoj/akademskoj  2017/2018. godini stipendirat će se:

 

a) Srednje obrazovanje

- 10 učenika I razreda

-10 učenika II razreda

- 10 učenika III razreda

- 10 učenika IV razreda

 

b) Visoko obrazovanje

- 10 studenata I godine

- 10 studenata II godine

- 10 studenata III godine

- 10 studenata IV godine

- 10 studenata V godine

U slučaju da prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednos imaju kandidati čiji je porodični standard niži , odnosno kandidati čija su mjesečna primanja po članu porodice manja.

U slučaju da iz jedne porodice ima više kandidata za dodjelu stipendije, stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.

Apsoloventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2017/2018. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Planom stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku 2017/2018.godinu („Službene  novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/17) određeno je da visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM.

Ukoliko se ne prijavi planirani broj učenika odnosno studenata za određeni razred odnosno godinu studija, u okviru planiranih budžetskih sredstava može se povećati Planom predviđeni broj stipendija za ostale razrede odnosno godine studija.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 1. Lične karte (CIPS),/na uvid/
 2. Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),/na uvid/
 3. Potvrdu/Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2017/2018  godinu kao redovan učenik- student,
 4. a) Dokaz o uspjehu za deveti razred osnovne škole za

         učenike prvog razreda srednje škole,

 1. b) dokaz o uspjehu u školskoj 2016/2017. godini za učenike

 prvog, drugog i trećeg   razreda srednje škole ,

c ) dokaz o uspjehu  u školskoj 2016/2017 godini četvrtog razreda srednje škole, za  studente prve godine studija,

 1. d) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2016/2017. godini za studente,
 2. Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 3. Dokaz o ukupnim primanjima za svakog člana domaćinstva (za zaposlene članove domaćinstva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima, za primaoce penzije posljednji ček penzije , uvjerenje JU Kantonalni Centar za socijalni rad –općina Ilidža ,uvjerenje Službe za boračka pitanja općine Ilidža , za nezaposlene potvrda BIRO-a za zapošljavanje – Ilidža ,a za nezaposlene koji se ne nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje-potvrda PIO-a da nije ostvario pravo na penziju ,
 4. Izvod iz matične knige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih - za učenika odnosno studenta bez jednog roditelja,
 5. Potvrda/ Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2017/2018. godinu kao redovnog učenika- studenta člana domaćinstva podnosioca prijave na Konkurs.

Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u sobu br.120  I sprat Općine Ilidža ul. Butmirska cesta br.12. 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12 (telefon 775-662 i 775-668).

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Općinski  načelnik

                                                                           

                                                                                                                                      Prof.dr. Senaid Memić            

 

*Obrazac za prijavu na konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2017/2018 godini