Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2017/2018. godini

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području općine Ilidža;
 3. da su redovni učenici javnih ustanova srednjih škola i redovni studenti fakulteta/akademija ( javne visokoškolske ustanove)  članica Univerziteta u Sarajevu;

  d.1.)  učenici prvog razreda srednjih škola koji su od trećeg do devetog razreda osnovne   

           škole imali prosječnu ocjenu  5,0 i  primjerno vladanje;

  d.2.)  učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i studenti visokoškolskih

           ustanova koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2016/2017.)  ostvarili

           sljedeći opći uspjeh:

 1. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda sa prosječnom ocjenom 5,0 i primjerno vladanje,
 2. redovni studenti prve godine fakulteta/akademija sa prosječnom ocjenom 5,0 u završnom razredu srednje škole,
 3. redovni studenti fakulteta grupacije tehničkih i medicinskih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 7,5  i redovni studenti ostalih fakulteta/akademija sa prosječnom  ocjenom najmanje 8,0 ( I i II ciklus studija) koji nisu obnovili godinu;
 1. da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini od javnog sektora ( općine, grada, kantona , Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, fondova).

 

Apsolventi nemaju pravo na stipendiranje.

 

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2017/2018. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

 

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH,
 2. Prijavu mjesta prebivališta,
 3. Potvrdu o upisu u školsku/akademsku 2017/2018. godinu kao redovan učenik- student,
 4. a) Dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena od trećeg do devetog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,
 5. b) dokaz o uspjehu sa prosjekom ocjena u školskoj 2016/2017. godini za učenike

  drugog, trećeg, četvrtog razreda srednje škole i studente prve godine studija,

 1. c) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2016/2017. godini za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

 

Sva dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u Cenar za pružanje usluga građanima  Općine Ilidža ili putem pošte na adresu: Općina Ilidža, Butmirska cesta 12, 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža, Butmirska cesta 12 (telefon 033/775-717, 033/775-718 i

033/775-720).

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                                 Prof. dr. Senaid Memić

 

*Prijava na konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/akademskoj 2017/18. godini