POZIV ČLANOVIMA KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

U skladu sa članom 23 stav (2) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), sazivam sjednicu

 

KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

koja će se održati  20.04. (ČETVRTAK) 2017.godine sa početkom u 1400 u sali Općinskog načelnika, soba broj 311, III sprat.

 

    Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

 

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja 6.redovne sjednice Općinskog vijeća
 2. Tekuća pitanja
 • Prigovor Habota Samira na rad Zbora građana MZ Stup II koji je održan 12.04.2017.godine

 U Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća za 6.redovnu sjednicu dostavljeni su slijedeći materijali:

 1. Prijedlog Izvještaja Centralne popisne komisije za koordinaciju rada popisnih komisija za 2016.godinu
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Općine Ilidža za period od 01.01.-31.12.2016. godine i Periodični finansijski izveštaj za period 01.01. – 31.12.2016.godine
 3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Ilidža za period 01.01. – 31.12.2016.godine
 4. Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda nad rashodima Općine Ilidža za 2016.godinu
 5. Izmjene i dopune budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu
 6. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Ilidža za period 01.01. – 31.03.2017.godine i Periodični finansijski izveštaj za period 01.01. – 31.03.2017.godine

 

Kao informativni materijal:

 

 1. Upoznavanje Općinskog vijeća sa Izvještajem nezavisnog revizora firme REVISIUM Consult d.o.o. o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Općine Ilidža za 2015.godinu
 2. Informacija o provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

 

Kao redovna tačka, svake sjednice Općinskog vijeća je:

 Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori

 

                                                                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI


                                                                                                                                 Muhamed Omerović, s.r.