12. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža na 12. redovoj sjednici održanoj 25. januara 2018. godine donijelo je Odluku o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilidža“-lokalitet „Hoiiywood“ po skraćenom postupku u svrhu zamjene postojećeg građevinskog fonda za izgradnju i promjenu namjene postojećeg stambenog objekta u namjenu koja odgovara sadržaju hotela. Usvojenim izmjenama i dopunama bitno se ne mijenja osnovni koncept Plana.                                                                                                                           

Na osnovu Odluke o priznanjima Općine Ilidža, Općinsko vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža i to: Zlatna i Srebrana plaketa i Zahvalnica Općine Ilidža.Priznanja Općine Ilidža dodjeljuju se pojedincima i kolektivima sa područja općine Ilidža za izuzetne uspjehe u razvoju privrednih i društvenih djelatnosti, kao i značajan doprinos u odbrani općine. Izuzetno, priznanja se mogu dodijeliti pojedincima i kolektivima koji nisu sa područja općine Ilidža, ako su njihovi rezultati primjereni ugledu općine. Priznanja se mogu dodjeljivati i posthumno. Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnositi građani pojedinci, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, boračke organizacije i udruženja,  političke partije, vijećnici Općinskog vijeća Ilidža, općinski načelnik, ustanove i drugi organi i organizacije sa područja općine Ilidža.Priznanja se ne mogu dodijeliti uposlenicima općine Ilidža za rezultate ostvarene u obavljanju poslova predviđenih opisom radnog mjesta, vijećnicima Općinskog vijeća Ilidža i članovima Savjeta mjesnih zajednica u vrijeme trajanja mandata. Priznanja se ne mogu dodijeliti kolektivima ili pojedincima kojim su ista dodijeljena u posljednjih pet godina.Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se u pisanoj i elektronskoj formi sa obrazloženjem i relevantnom dokumentacijom sa naznakom za koju vrstu priznanja se podnosi prijedlog.Svaki prijedlog za dodjelu priznanja mora biti obrazložen i dokumentovan.                                                                                                             

Vijeće je donijelo zaključak o davanju saglasnosti na Plan i Program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Ilidža za 2018. godinu uz zaključak kojim se zahtijeva od Službe za razvoj, komunalne poslove i puteve dostavi Vijeću informaciju o realizaciji izgradnje biciklističke staze na području Općine Ilidža, te da ubuduće ova informacija bude sastavni dio navedenog plana i programa. Zakonom o cestama Federacije BiH uređen je pravni položaj javnih cesta, upravljanje, građenje, održavanje i ustupanje radova, zaštita cesta i uslovi odvijanja prometa na cestama, finansiranje kao i druga bitna pitanja značajna za općinu na nivou lokalnih i nerazvrstanih cesta. Odredbama Odluke o razvrstavanju vangradskih cesta na području Kantona Sarajevo utvrđene su lokalne ceste na području općine Ilidža. Sve ceste koje nisu razvrstane u jednu od kategorija javnih cesta su nerazvrstane ceste i u nadležnosti su Općine. Ovim planom i programom utvrđen je obim, vrsta, vrijednost i dinamika izvođenja radova na održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji lokalnih i nerazvrstanih cesta u skladu s planiranim budžetskim sredstvima, a bazirano je na realnim potrebama normalnog funkcionisanja saobraćaja i na konsultacijama i prijedlozima organa mjesnih zajednica, a  provodi se kroz program ljetnjeg i zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta.                                                                                                                               

Na sjednici jedna od tačaka bila je i Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ilidža u školskoj 2016/2017. godini koju je vijeće primilo k znanju. Nastavni program se odvijao u skladu sa zakonom, koji je u cijelosti realizovan. Informacija je rađena na osnovu izvještaja o realizaciji godišnjih programa rada škola za školsku 2016/2017. godinu a na osnovu novog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo.                                         

  Vijeće je takođe primilo k znanju i Informaciju o realizaciji donesenih zaključaka Općinskog vijeća Ilidža od sedme do jedanaeste redovne sjednice.