Komisije i radna tijela općinskog vijeća

I - Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Samir Šišić

PS

Prve sam. brigade 61

direktor@croit.ba

061 482 816

2.

Alma Vatrić

SDA

Jablanička do br. 2

dr.almavatric@hotmail.com

061 702 179

3.

Amel Pintol

SDA

Sokolovičkog bat.7

amel.pintol@hotmail.com

061 544 502

4.

Faik Hadrović

SBB

Most spasa 37a

faik.hadrovic@hotmail.co.uk

061 299 521

5.

Smiljana Viteškić

SDP

But.cesta16, E-26

smiljana.viteskic@judzks.ba

061 188 312

 

II - Komisija za Statut i propise

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Mirza Alijagić

SDP

 

mirza_alijagic@yahoo.com

061 266 313

2.

Aida Stambolić - Grošo

SDA

 

aida.stambolic-groso@hotmail.com

062 014 810

3.

Anela Ibrahimović

PS

 

anelaiprva@gmail.com

060 319 0138

4.

Zaim Mraković

NDS

 

zaim.mrakovic@gmail.com

062 971 552

5.

Anto Mrnjavac

SDP

 

mrnjavac.anto@gmail.com

063 337 119

 

III - Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Alma Avdić

SDA

 

alma.avdic1@yahoo.com

061 483 985

2.

Nermin Ćurovac

SDA

 

nermin_curovac@yahoo.com

061 865 505

3.

Jasmina Pljakić - Bahtijarević

SBB

 

jassa1dia@gmail.com

061 132 728

4.

Nedžad Tinjak

DF

 

nedzad99@yahoo.com

061 386 732

5.

Sabira Pramenković

SBiH

 

dzsabira@gmail.com

063 897 733

 

 

IV - Komisija za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Mahir Lokvančić

SDA

 

mahir.lokvancic@hotmail.com

061 208 698

2.

Fadil Lokvančić

SDA

 

fadil.lokvancic@gmail.com

062 304 127

3.

Džana Šačić

SDA

 

ilidza@judzks.ba

061 912 668

4.

Amar Kečo

DF

 

amar.keco@gmail.com

062 130 071

5.

Amir Džino

NDS

 

amir.dzino@gmail.com

061 777 676

 

 

V - Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Tarik Stambolić

SDA

 

tarikstambolic@gmail.com

061 319 446

2.

Amar Bungur

NS

 

ilidza.nasastranka@gmail.com

062 435 970

3.

Denis Barukčić

SDP

 

denis.barukcic@outlook.com

061 365 143

4.

Mirsad Madeško

SBiH

 

mirsad.madesko@gmail.com

061 320 563

5.

Dževad Burazerović

SBB

 

dzevad1951@hotmail.com

061 503 597

 

 

VI - Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Azra Jahić

NS

 

ilidza.nasastranka@gmail.com

061 278 000

2.

Hamida Memišević

SDA

 

hamida.memisevic@hotmail.com

063 954 384

3.

Amila Gadžo

SDP

 

gadzo_amila@hotmail.com

062 257 556

4.

Emina Čolak

DF

 

colak.emina83@gmail.com

061 540 748

5.

Faruk Muharemović

SDA

 

farukdia@gmail.com

061 828 414

 

 

VII - Komisija za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Dževad Poturak

SBB

 

dzevadpoturak@hotmail.com

061 917 074

2.

Salko Križevac

SDA

 

salkokrizevac79@yahoo.com

061 831 451

3.

Mustafa Balaš

SDA

 

mustafa.balas62@gmail.com

061 147 831

4.

Redžo Lemezan

NS

 

ilidza.nasastranka@gmail.com

066 113 693

5.

Emna Milišić

DF

 

milisic.emna@gmail.com

062 662 066

 

 

VIII - Komisija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Midhat Karić

SDA

 

mido.fpn@gmail.com

061 913 240

2.

Mevludin Turkušić

SDA

 

meleturkusic1968@gmail.com

060 343 2722

3.

Saud Karić

NS

 

ilidza.nasastranka@gmail.com

061 069 432

4.

Miro Grbavac

BPS

 

miro.grbavac@hotmail.com

061 223 591

5.

Senad Talović

SBB

 

senad_talovic@live.com

061 225 378

 

 

IX - Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja.,praznike i obiljež. znač. događ. i  ličnosti

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Damir Laličić

SDA

 

damirlalicic@aph.ba

062 204 420

2.

Džanela Malkić

SDA

 

malkic@live.com

061 299 794

3.

Senita Uzunović

SDA

 

senitauzunovic@gmail.com

061 746 526

4.

Haris Lokvančić

PS

 

harislprva@gmail.com

061 256 283

5.

Emina Čolak

DF

 

colak.emina83@gmail.com

061 540 748

 

 

XI – Etička komisija

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

e-mail

MOBITEL

1.

Alma Muratović

SDA

 

almamuratovic1977@gmail.com

061 304 238

2.

Munevera Begić

SDA

 

merkab91@gmail.com

062 468 372

3.

Ramiz Alajbegović

SDA

 

mirsadkatastar29@hotmail.com

061 214 481

4.

Emina Mustafić

SDA

 

emina.m45@gmail.com 

062 357 670

5.

Elvis Vreto

NS

 

ilidza.nasastranka@gmail.com

061 141 507

 

 

X – Drugostepena stručna komisija

 

 

IME I PREZIME

STRANKA

ADRESA STANOVANJA

TELEFON

MOBITEL

1.

Ismet Velić

 

Nihadija 41

 

061 928 328

2.

Ozana Džano

 

Braće Bučan 14

510 984

061 073 712

3.

Velida Milišić

 

Pandurica 9

 

061 375 246

4.

Amela  Hodžić

 

Huseina Đoze 23

 

061 357 800

5.

Amra Kalabušić

 

Latička 15

 

061 349 990